كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دكتر رحمت سخني

دكتر رحمت سخني
[ شناسنامه ]
روزپزشک ويک دنياتحقير ........ ...... شنبه 88/5/31
بيمارحاضر،بيمارغايب ...... پنج شنبه 87/12/22
تاريخچه پزشكي ايران دريك نگاه ...... چهارشنبه 87/9/6
دكتر سعيد مالك از پيشكسوتان پزشكي ايران ...... سه شنبه 87/7/30
دکتر رسول خدابخش دانشمند آذربايجاني و سرمايه هسته اي ايران ...... جمعه 87/7/12
دكتر مهدي آميغي افتخار هميشگي آذربايجان و پدر واكسن تب برفكي ...... شنبه 87/5/12
کودک با بيماري ديگري فوت کرد !!– خاطره پزشکي ...... چهارشنبه 87/4/26
مسخره شدم ولي بيمار نجات يافت !!– خاطره پزشکي ...... چهارشنبه 87/4/26
نجات زن جوان فقط با معاينه !!– خاطره پزشکي ...... چهارشنبه 87/4/26
سرطان و دختر جوان – خاطره پزشکي ...... چهارشنبه 87/4/26
خاطرات دکتر محمد صادق پيروز ...... دوشنبه 87/4/24
دکتر يک قبض ويزيت بده!!- خاطر پزشکي ...... پنج شنبه 87/4/13
عاليجناب متعاد !!- خاطره پزشكي ...... پنج شنبه 87/3/23
دکتر فقط يک امضا بزن!! ...... سه شنبه 87/3/14
براتعلي خلاف کرد بايرام علي به زندان افتاد!! ...... چهارشنبه 87/3/8
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها